Poslání společnosti

    Hlavní náplní podnikatelské činnosti PpHK je zajišťování zaměstnání osobám  se změněnou pracovní schopností v rámci tzv. chráněných dílen. Po začátcích, v 90. letech, kdy se osobám se ZP zajišťovalo zaměstnání formou zadávání domácích prací,  byl ke dni 26.9.2002 realizován dlouhodobě připravovaný projekt provozu chráněné dílny za podpory Úřadu práce Hradec Králové a Centra zdravotně postižených Královéhradeckého kraje.
    Vzhledem ke skutečnosti, že firma provozuje veškerou svoji činnost ve vlastních prostorách, je zde možnost dalšího  rozšiřování spektra služeb poskytovaných jak stávajícím zákazníkům, tak novým zájemcům. Rozšiřování činnosti  PpHK zároveň umožní zařazení dalších  osob se ZPP do zaměstnaneckého procesu.
    Do budoucna si klade za cíl zaměstnávat v maximální míře osoby se ZP, zajišťovat jejich opětovné zapojení do společnosti.

Sociální podnikání

Společnost se hlásí svou činností k principům sociální ekonomiky, sociálního podniku a závazku naplňovat společensky prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce.

 

Charakteristika sociálního podniku a jeho principy: ------------------------------------------------

1)        přispívá ke snižování nezaměstnanosti a k podpoře sociálního začleňování (minimálně 50 % (padesát procent) zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku musí vycházet z vymezených skupin) v regionu,

2)        podporovanými cílovými skupinami jsou osoby vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením (osoby se zdravotním postižením, mládež a mladí dospělí ve věku 15 až 26 let, osoby bez přístřeší a osoby pečující o osobu blízkou, osoby dlouhodobě nezaměstnané), 

3)        případný zisk z účasti na trhu je použit pro rozvoj sociálního podniku nebo naplňování jeho obecně prospěšného cíle. Ze zisku bude sociální podnik minimálně 50 % (padesát procent) reinvestovat do inovací, pracovních pomůcek, vybavení podniku a zkvalitnění prostředí pro zaměstnance,

4)        sociální podnik je orientován lokálně a environmentálně (bude respektovat principy udržitelného rozvoje regionu). Uspokojuje místní potřeby a využívá místní zdroje, vstupuje do místních iniciativ a partnerství a přispívá místnímu rozvoji. Mezi spolupracující subjekty a instituce patří státní správa, samosprávné celky, sociální partneři (soukromé podnikatelské subjekty, neziskové organizace, školy) a další,

5)        vztahy sociálního podniku a podpora cílové skupiny směřují k maximálnímu možnému zapojení pracovníků do rozhodování a k posílení sociální soudržnosti, k jejich osobnímu a profesnímu růstu. Zaměstnanci jsou zapojeni do jeho činnosti a mají právo vyjadřovat se k strategickým dokumentům týkajících se fungování sociálního podniku, svobodně mohou prezentovat své podněty, stížnosti či výhrady, a to v rámci individuálních či skupinových porad. Pracovní podmínky zaměstnanců jsou rovné, všichni mají stejná práva a povinnosti. Sociální podnik vytváří pracovní prostředí, které zajištuje všem zaměstnancům podporu, pracovní příležitosti a smysluplnou práci.

2009 Created by M-Design & Propagační podnik HK s.r.o., Publikační Systém Fantom PSF 3.5 a2
Pracuji ...